Foirm chuardtha

Matiyu 1

Nkoshi n cau n Yesu

(Luka 3:23-38)

1Yesu† Kawauwi† u wuta̱ ta̱ a kuwa ku Dawuda† Magono, matsikaya ma Ibirahi.† Makeci ma nkoshi n cau n ne ma na:

2Ibirahi ɗa tata u Ishaku.†

Ishaku ɗa tata u Yakubu.†

Yakubu ɗa tata u Yahuza† na̱ mmuku ma aꞌali n roku.

3Yahuza ɗa tata u mpeshe n ɗa a ka isa̱ Farisa n Zera.

(Mma u le ɗa Tama.)

Farisa ɗa tata u Hesuruna.

Hesuruna ɗa tata u Aram.

4Aram ɗa tata u Aminadabu.

Aminadabu ɗa tata u Nashon.

Nashon ɗa tata u Salumuna.

5Salumuna ɗa tata u Boza.

(Mma u ne kpam Raha.)†+

Boza ɗa tata u Ubida.

(Mma u ne kpam Rutu.)+

Ubida ɗa tata u Yese.†

6Yese ɗa tata u Dawuda Magono.

Dawuda ɗa tata u Solomo.

(Mma u ne kpam Beteshaba ɗa uza ɗa Dawuda bokoi ara Uriya.)+

7Solomo ɗa tata u Rihobuwam.

Rihobuwam kpam tata u Abija.

Abija ɗa tata u Asa.

8Asa ɗa tata u Johoshafa.

Johoshafa kpam tata u Joram.

Joram ɗa tata u Azariya.

9Azariya ɗa tata u Jotam.

Jotam ɗa tata u Ahazu.

Ahazu ɗa tata u Hazikaya.

10Hazikaya ɗa tata u Manase.

Manase ɗa tata u Amo.

Amo ɗa tata u Josaya.

11Josaya ɗa tata u Jakoniya na̱ mmuku ma aꞌali n roku. (Aꞌayin yi a ɗa a ka̱na̱ le ubana a uyamba u Babila.)†

12An a bidya le ubana a Babila:

Jakoniya ɗa tata u Shayala̱tiya.

Shayala̱tiya ɗa tata u Zerubabe.

13Zerubabe ɗa tata u Abihuda.

Abihuda ɗa tata u Eliyakim.

Eliyakim ɗa tata u Azuro.

14Azuro ɗa tata u Saduku.

Saduku ɗa tata u Akimu.

Akimu ɗa tata u Aliyuda.

15Aliyuda ɗa tata u Iliyazara.

Iliyazara ɗa tata u Matan.

Matan ɗa tata u Yakubu.

16Yakubu ɗa tata u Isuhu.†

Isuhu ɗa vali u Meri.†

Meri kpam aya mma u Yesu uza ɗa ama a ka isa̱ Kirisiti† Kawauwi.

17Gba̱ aza ɗa a kecei nala vi, akaya a ɗa aꞌa̱ri pini a ɗa; akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i Ibirahi hal ubana aꞌayin a Dawuda Magono, n akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a Dawuda hal ubana aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi. N akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi utuwa̱ aꞌayin a Kawauwi.

Ilimaci i Yesu Kawauwi

18Tyoku ɗa ilimaci i Yesu Kawauwi iꞌa̱ri ɗa na: Mma u ne u ɗa Meri uza ɗa Isuhu kenei tsumana. Shegai eyi a makere bawu u revei vali, aku u ka̱na̱i katsuma̱ n Kulu Keri.† 19Isuhu kamana ka Meri, vuma ɗa u tsu rongo uyan ili iꞌya iꞌa̱ri derere, wa ciga u nei Meri vi uwono a aꞌeshi a ama wa, aku u yawunsai u a̱sa̱ka̱ yi usokongi.

20Aꞌayin a ɗa wa̱ri pini uyawunsa ukuna vi, aku katsumate ka zuba† ka Magono ma Zuba ka wenikei kaci ka ne ara ne a asuvu a alavutanshi, u danai, “Isuhu, matsikaya ma Dawuda, kotsu vu pana uwonvo u ɗa va zuwa kamana ka vunu Meri wa, kpaci Kulu Keri ka ku zuwa yi u ka̱na̱ katsuma̱ ki. 21Wa matsa ta̱ maku ma vali, aku vu neke yi kala Yesu,+ kpaci wa wauwa ta̱ ama a asuvu a unyushi u cingi u le.”

22Ukuna u na vi u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ kazuwamgbani ka Magono ma Zuba ka shaɗangu, tyoku ɗa Ishaya† matsumate† u danai caupa,

23“Makere ma bawu ma revei vali ma yan ta̱ katsuma̱,

u matsa maku ma vali,

aku a isa̱ yi Imanuwe.”

Kalen ka kala ki ka, “Kashila̱ ka̱ ta̱ kaɓolo n a̱tsu.”

24Aꞌayin a ɗa Isuhu rikpa̱na̱ka̱i, aku u yain dere tyoku ɗa katsumate ki ka tonuko yi. U tukoi Meri a kuwa u woko uka u ne. 25Shegai u vaku n eyi wa hal u matsai maku mi. Aku Isuhu neke yi kala Yesu.

Kazuwamgbani ka savu n Tsikimba n aɓon a ɗa a ɗanga̱sai a kazuwamgbani ka cau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index