នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Teanga: Central Mnong

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.