Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Teanga: Central Mnong

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.